Historia

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwała akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając się na pracy społecznej członków. LGD9 jest organizacją apolityczną

Związek Stowarzyszeń LGD9 jest partnerstwem trójsektorowym, tworzą go:

  • organizacje pozarządowe i osoby fizyczne (sektor społeczny)
  • przedsiębiorstwa (sektor gospodarczy)
  •  jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy i powiaty oraz ośrodki kultury (sektor publiczny).

Związek Stowarzyszeń LGD9 powstał w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader + (działania 2.7 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-206”) realizowanego przez Fundację „Kanał Mazurski” w partnerstwie z jednostkami samorządowymi powiatu węgorzewskiego, giżyckiego i kętrzyńskiego.

13 marca 2006 roku Walne Zebranie Członków wybrało Zarząd Związku składający się z 9 osób (Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i 6 członków). Członkowie Zarządu reprezentują partnerów samorządowych, społecznych i gospodarczych, będących członkami Związku.

10 kwietnia 2006 roku Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 złożył wniosek do FAPA na realizację Schematu II PPL+, który został pozytywnie oceniony i zaakceptowany do dofinansowania. Umowę na realizację Schematu II podpisali: Barbara Dawcewicz – Prezes, Ryszard Należyty – Wiceprezes oraz Małgorzata Jagna Cwalina – Skarbnik. W celu pozyskania środków finansowych na koszty związane z realizacją zadań określonych we wniosku do Schematu II, Związek podpisał porozumienia z jednostkami samorządowymi obszaru LGD9. Realizacja Schematu II PPL+ zakończona została 23 kwietnia 2008 roku, a 28 kwietnia 2008 roku w FAPA złożony został ostatni wniosek o płatność.

5 stycznia 2009 roku Walne Zebranie Członków wybrało 13 – osobową Radę – ciało decyzyjne Związku Stowarzyszeń LGD9, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji, które mają być finansowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.

31 marca 2009 roku przedstawiciele LGD9 złożyli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego wniosek o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wniosek znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej wniosków przyjętych do realizacji osiągając najwyższą liczbę punktów w województwie warmińsko – mazurskim.

12 czerwca 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie przedstawiciele LGD9 podpisali Umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Realizacja LSR zaplanowana jest na lata 2009-2015.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 517386Odsłon razem:
  • 18Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: