Nowe obowiązki organizacji pozarządowych!

rfYRS0BsdtNOL4T

Obowiązek zmiany statutu do 20 maja 2018r.

W związku ze zmianą ustawy o stowarzyszeniach z dnia 20.05.2016r., organizacje pozarządowe mają obowiązek dostosowania statutów do wymogów ww. ustawy w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian tj. termin dostosowania statutu upływa 20 maja 2018 roku.

Zgodnie z ustawąstatut powinien w szczególności określać:
– nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
– teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
– cele i sposoby ich realizacji;
– sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
– władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
– możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywanie w związku z pełnioną funkcją;
– sposób reprezentowania stowarzyszenia, szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia
-> należy uwzględnić również zapis wynikający z art. 11 ust. 4 ustawy o stowarzyszeniach mówiący o tym, że „w umowach miedzy stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów)”.

Obowiązek powiadomienia KRS-u o adresie do doręczeń członków Zarządu.

Od 15 marca 2018 roku istnieje obowiązek składania oświadczeń przez osoby reprezentujące organizacje (w stowarzyszeniu są nimi członkowie Zarządu) w sprawie podania adresu do doręczeń. Organizacje, które będą składały wniosek o rejestrację lub o zmianę danych do Krajowego Rejestru Sądowego, winny również złożyć takie oświadczenia.

UWAGA! Wszystkie organizacje muszą uzupełnić informację o adresach do doręczeń w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów tj. do połowy września 2019 roku.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2175225.html

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Pogoda

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 272159Odsłon razem:
  • 27Odsłon dzisiaj:
  • 1Goście obecnie online: