Konsultacje programów współpracy Samorządu Województwa z NGO!

Konsultacje zdjęcieZarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii:

- projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 termin zgłaszania uwag do 17 października br.

- projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  lata2022–2027 –termin zgłaszania uwag do 28 października br.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: https://bip.warmia.mazury (zakładka: „Konsultacje społeczne”).

Uwagi i opinie można zgłaszać do Biura Dialogu  Społecznego i  Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10–447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Pogoda

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 385668Odsłon razem:
  • 147Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: