Informacje o projekcie

logo do KIS

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 36 osób (26 kobiet  i 10 mężczyzn) z gm. Węgorzewo w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym.

 

Długofalowym efektem wynikającym z realizacji projektu, w tym z funkcjonowania KIS będzie uświadomienie jego uczestnikom następujących potrzeb:

a) wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego,

z którymi mają oni do czynienia w miejscu zamieszkania, pobytu ( np. problemy z pracą, problemy z nadużywaniem alkoholu, przemocy itp.),

b) samodzielnego zdobywania wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń,

c) ciągłej, nieustannej edukacji personalnej, zawodowej i społecznej, będącej

kluczem do podnoszenia własnej wartości na współczesnym, otwartym rynku pracy,

d) konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania własnymi dochodami;

e) podjęcie zatrudnienia przez min 8 Uczestników Projektu  przez okres min. 3 m-cy

 

 

W ramach projektu „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” przewidziano m.in.  następujące formy wsparcia:

a)      Praca socjalna – w ramach zadania dla UP przewidziano bezpośrednie wsparcie Specjalisty ds. reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcie pracowników socjalnych, których zadaniem będzie motywowanie i wspieranie UP w dążeniu do zmiany sytuacji życiowej;

b)      Aktywna Integracja - dla 36 Uczestników/czek Projektu. W ramach zadania przewidziano cykl szkoleń z obszaru psychologii i doradztwa zawodowego oraz  inne szkolenia i warsztaty ( grupowe i indywidualne) niezbędne do realizacji indywidualnej ścieżki rozwoju.

c)      Działania środowiskowe – w ramach zadania przewidziano zorganizowanie dla każdej grupy UP (trzy nabory) wizytę studyjną oraz integracyjne spotkania rodzinne (dla  UP i ich rodzin).

d)      Zapewnienie opieki nad osobą zależną – przez osobę zależną rozumie się dziecko do lat 7 pozostające pod prawną opieką UP lub osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia bądź wiek stałej opieki, połączonej więzami rodzinnymi lub powinowactwem z UP, pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

e)      Zwrot kosztów dojazdu dla UP -  zwrot kosztów dojazdów na szkolenie/ spotkanie/ zajęcia.

f)       Kursy i szkolenia zawodowe - dla 24 Uczestników/czek Projektu w celu zwiększenia umiejętności zawodowych, na podstawie wypracowanej indywidualnej ścieżki rozwoju, dobranej do potrzeb, oczekiwań i zapotrzebowania na rynku pracy.

g)      Staże zawodowe – 18 Uczestników/czek Projektu zostanie skierowanych na staż trwający 3 miesiące.

 

Wartość projektu: 637 077,50 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 541 515,87 zł.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

  • 509670Odsłon razem:
  • 18Odsłon dzisiaj:
  • 0Goście obecnie online: