Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

LGD-9

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) z siedzibą przy Placu Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się
  z Administratorem listownie: Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo, telefonicznie: 00 48 87 427 06 17, e-mailowo: biuro@mazurylgd9.pl
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, prawnie uzasadnionych interesów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu:
  1. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to przypadków udostępnienia danych beneficjentów, pracowników, współpracowników itp., na żądanie właściwych organów lub sądów) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  2. Wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy
   z kontrahentami stowarzyszenia, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi – art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  3. Wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stowarzyszenie lub przez stronę trzecią (np. weryfikacja Beneficjentów pomocy w publicznych rejestrach, kontakt z beneficjentami pomocy, uczestnikami aktywności prowadzonych przez stowarzyszenie,
   w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów beneficjentów i osób współpracujących lub korzystających z pomocy służących umożliwieniu kontaktu stowarzyszenia z w/w osobami,
   w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej stowarzyszenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Na podstawie wyrażenia stosownych zgód w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będę przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ZUS, administracja skarbowa, policja).
  2. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych
   z Administratorem (np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz stowarzyszenia).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych,
  2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. Prawo do przenoszenia danych,
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 9. W przypadku powzięcia informacji, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 11. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania obowiązkowych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Mapa obszaru LGD9/LGR „WJM”

Klauzula informacyjna

Stacja meteorologiczna

Facebook

Warto zajrzeć

Licznik odwiedzin

 • 517384Odsłon razem:
 • 16Odsłon dzisiaj:
 • 0Goście obecnie online: